Tecnico Superior Educación Infantil Xunta Galicia

Obtén a túa praza de Técnico Superior en Educación Infantil preparándote ao teu ritmo cos mellores profesionais. Prepárate desde calquera lugar coa nosa metodoloxía 100% en liña. Programa de estudos actualizado elaborado persoalmente polos nosos profesores expertos enviado impreso á túa casa, acceso á aula virtual con material adicional, autoavaliacións por temas e simulacros de exames interactivos. Todo o que necesitas para garantir o mellor resultado da túa preparación.

Este curso no estará disponible hasta la próxima convocatoria. Para cualquier duda ponte en contacto con nosotros.

Descrición do Perfil

O perfil do Técnico/a Superior de Educación Infantil é un profesional moi demandado na actualidade. No noso país déuselle especial importancia á Educación Infantil xa que a primeira infancia constitúe a etapa fundamental para o desenvolvemento dos nenos e das nenas, especialmente desde o seu nacemento ata os 3 anos de idade.

Dende os inicios desta educación considerouse ás escolas infantís como espazos de corrección de desigualdades sociais e tamén educativas. En Galicia, os antigos Centros de Atención á Infancia, provenientes de Benestar Social, e anteriormente as garderías laborais, que floreceron dende a iniciativa social, trataron sempre de incidir na prevención destas desigualdades, independentemente do modelo asistencial ou educativo, xa superados.

¿Ante estas desigualdades que pode facer a Escola Infantil? Vivimos nunha sociedade cada vez máis individualista e atarefada, sen tempo para o importante. Pero a escola infantil debe ter unha misión, un labor para o importante, os nenos, as nenas e as súas familias; debe ser un lugar de acollida, de integración, un lugar educativo e, á vez, transmisor de boa educación.

Para moitas familias, a escola infantil é o primeiro momento de interacción familiar co fillo, o primeiro espazo para expresar as dificultades, para contar o que todos os pais e nais pasan en relación cos seus fillos e fillas algunha vez. A dirección do centro, os educadores e educadoras, o persoal de cociña e de limpeza, toda a escola convértese en expertos para os pais, en referentes educativos, por tratarse de persoas que habitualmente traballan ou tratan con nenos como os seus.

Por este motivo, a resposta da escola debe ser unha coidadosa planificación da acollida, do encontro, do acompañamento e do asesoramento.

Trasladar algúns principios básicos da educación, como o amor e o diálogo entre os pais e nais, o amor e respecto ao neno e á nena como persoa, a liberdade de movemento, o valor de alcanzar a autonomía, a necesidade de normas e límites claros, será a base dun desenvolvemento equilibrado. A linguaxe clara, directo, comprensivo, exemplificativo, debe ser o eixo que faga á mensaxe crible e transformador.

E para facer isto na escola, é necesario a presenza do Técnico ou Técnica Superior de Educación Infantil para favorecer o desenvolvemento integral do neno e da nena de 0 a 6 anos.

Oposición

Características

 • Oposición: Técnico/a Superior de Educación Infantil
 • Organismo: Xunta de Galicia
 • Tipo de Persoal: Grupo III persoal laboral
 • Prazas: 93 prazas libres
 • Sistema de Selección: Concurso (40%) – Oposición (60%).
 • ¿Que estudos debes ter?: Técnico/a Superior en Educación Infantil.

Sistema de Selección

O sistema de selección será o concurso-oposición, consistente na celebración sucesiva das fases de oposición e concurso.

A valoración do proceso selectivo efectuarase sobre unha puntuación máxima de 100 puntos, distribuídos da seguinte forma: a fase de oposición suporá un máximo de 60 puntos e a fase de concurso un máximo de 40 puntos.

Fase de Oposición

Proba teórica

Realízase un único exercicio, que será eliminatorio e obrigatorio. O Cuestionario é de cento corenta (140) preguntas tipo test que se dividirá en dúas partes:

a) A primeira parte consta de noventa (90) preguntas tipo test

b) A segunda parte serán cincuenta (50) preguntas tipo test contestando a dous supostos prácticos sobre os temas do bloque II

En ambas  partes, as preguntas terán catro (4) respostas alternativas propostas polo tribunal, das cales só unha é correcta. Cada resposta incorrecta descontase un cuarto dunha pregunta correcta.

O tempo máximo para realizalo é de 180 minutos.

Fase de concurso

A valoración dos méritos terá unha puntuación máxima de 40 puntos.

A fase de concurso consistirá na valoración ás persoas aspirantes que superaron a fase de oposición dos seguintes méritos:

1. Experiencia profesional, un máximo de trinta (30) puntos.

a) Experiencia profesional acreditada, entendida como os servizos prestados na Administración convocante, como empregado público na propia escala ou categoría profesional á que se opta ou na escala ou categoría profesional equivalente, a razón de 0,25 puntos por mes traballado con vinculación temporal ata un máximo de 30 puntos.

b) Experiencia profesional acreditada, entendida como os servizos prestados en calquera outra Administración pública diferente das anteriores, como empregado público na propia escala ou categoría profesional á que se opta ou na escala ou categoría profesional equivalente, sempre que se inclúa dentro de mesmo grupo de titulación, a razón de 0,125 puntos por mes traballado con vinculación temporal ata un máximo de 30 puntos.

2. Outros méritos, ata un máximo de dez (10) puntos.

a) Formación, un máximo de sete puntos e medio (7,5) (300 horas de formación).

b) Galego: ata un máximo dous puntos e medio (2,5). Coñecemento da lingua galega de nivel superior ao establecido como requisito de acceso ata un máximo de 2,5 puntos.

Os méritos enumerados deberán referirse á data de publicación da convocatoria no DOG e deberán acreditarse de conformidade co procedemento que estableza a Dirección Xeral da Función Pública e que será publicado no DOG.

Requisitos

 • Idade: cumprir os dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Nacionalidade: Ter a nacionalidade española. Ser nacional dalgún dos Estados membros da Unión Europea.
 • Titulación: estar en posesión ou en condicións de obter, antes da publicación no DOG da resolución de persoas aprobadas efectuada pola Dirección Xeral da Función Pública, o título de Técnico/a Superior de Educación Infantil.
 • Coñecemento da lingua galega. Débese estar en posesión do título de Celga 4 ou o título equivalente debidamente homologado, #de acordo con a disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (DOG núm. 146, do 30 de xullo), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014 (DOG núm. 34, do 19 de febreiro). Con todo, aquelas persoas que non presenten a titulación anteriormente indicada deberán superar unha proba tipo test de coñecemento da lingua galega.
 • Capacidade funcional: posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.
 • Habilitación: non ser separada/o, nin despedida/o, mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada.
 • Ademais dos requisitos anteriores, as persoas aspirantes que se presenten pola cota de reserva de discapacidade, terán que ter recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, na data de publicación da presente convocatoria.
 • Non poderá participar no proceso selectivo o persoal funcionario de carreira que xa pertence ao mesmo corpo e subgrupo obxecto desta convocatoria ou, no seu caso, o persoal laboral fixo respecto da categoría e grupo ao que xa pertence.

Docentes

Iria Estevez Maneiro

Persoal laboral indefinido da Xunta de Galicia. Mestra de Educación Infantil, Técnico Superior en Educación Infantil. Dende o ano 2008 , traballando  no primeiro Ciclo de Educación Infantil en Escolas Infantís da Rede Galega de Escolas infantís da Xunta de Galicia. Realizou as funcións de dirección de Escola Infantil durante máis de 8 anos. Actualmente, está traballando na Escola infantil de Marín como mestra e titora da aula de 0-1 anos.

Jorge Perabad Lozano

Funcionario de Carreira. Profesor de Formación Profesional da especialidade de Servizos á Comunidade. Graduado en Traballo Social. Actualmente, está a traballar no IES ATENEA en Ciudade Real impartindo docencia en:

 • Ciclo de Grao Superior de Educación Infantil
 • Ciclo de Grao Superior de Promoción de Igualdade de Xénero

Experiencia profesional como docente durante cinco anos na Xunta de Comunidades de Castela a Mancha e en Andalucía.

Marga Minguez

Técnico Superior en Educación Infantil do Padroado Municipal de Escolas Infantís de Albacete, con praza fixa como persoal laboral das Escolas Infantís da Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Graduada en Maxisterio de Educación Infantil, con experiencia profesional durante varios anos en educación non formal e durante os últimos 10 anos en diversas escolas públicas, tanto municipais como da Xunta de Comunidades de Castela A Mancha.

Teresa de Tena

Docente en Ciclo Formativo de Grao Superior de Educación Infantil e de Servizos Socioculturais e á Comunidade desde hai máis de 20 anos. Titora de Prácticas (FTC). Titora de Proxectos de Atención á Infancia.

Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Salamanca.

Carlos Sánchez

Graduado en Dereito e experto en dereito público. Ampla experiencia na preparación de opositores.

Pilar Farelo

Licenciada en Dereito, Graduada en Educación Social, Máster do Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Formación Profesional e Idiomas. Máster en Igualdade de Xénero. Formación Axentes de Igualdade. Máster en Prevención de Riscos Laborais. Actualmente Orientadora Laboral en cursos de Formación PLUS (JCCM), e Grao Superior de Formación Profesional.

Metodología

Para lograr os mellores resultados, seguimos unha planificación estruturada e rigorosa que asegure continuidade no estudo do alumno e afianzamento dos contidos. Traballarase cunha metodoloxía activa e participativa que facilite a interacción, fomente a responsabilidade sobre a aprendizaxe, asegure a motivación, favoreza a modificación ou adquisición de novas actitudes, posibilite o desenvolvemento de habilidades e potencie a avaliación como un proceso de retroalimentación continua.

A principios de cada mes, recibirás o temario impreso correspondente a esa mensualidade no teu domicilio. Á súa vez, dispós de clases en directo todas as semanas de 3 horas de duración e, en caso de non poder asistir estas clases sempre permanecen gravadas para a súa posterior visualización ou repaso de contidos. Durante toda a preparación estará dispoñible a aula virtual, onde atoparás as diapositivas de todos os temas, autoavaliacións ilimitadas de cada tema, así como o material complementario e os simulacros reais de exame ilimitados para afianzar os contidos estudados ata o momento. Tamén dispós de titorías a través da aula virtual para que poidas manter o contacto directo co equipo docente.

Preparación completa

A modalidade de preparación completa asenta as bases de toda a formación xa que inclúe o temario impreso desenvolvido polos nosos/as docentes no teu domicilio e acceso á aula virtual para poder seguir as clases semanais e dispoñer de todos os recursos necesarios.

Que inclúe esta preparación?

 • Acceso á aula virtual
 • Temario elaborado persoalmente polo equipo docente que se enviará impreso ao teu domicilio sempre a principios de cada mes.
 • Multitude de autoavaliacións de cada tema para realizar un repaso constante e eficaz.
 • Simulacros reais de exame ilimitados que terás sempre á túa disposición.
 • Clases explicativas e dinámicas de 3 horas todas as semanas que permanecen gravadas durante toda a preparación.
 • Diapositivas cos apartados máis relevantes de cada un dos temas.
 • Titorías individuais semanais.
 • Asesoramento e Seguimento no estudo polo noso psicólogo orientador.
 • Actualizacións periódicas.
 • Material Complementario que cada mes o docente entregará como complemento ao temario e apoio aos contidos.

Test y Simulacros

A modalidade de test e simulacros reais de exame está ideada para realizar un repaso en profundidade de todos os contidos estudados. Esta modalidade dispón de baterías ilimitadas e é moi efectiva para aquelas persoas que xa dispoñen dunha base sólida de coñecementos e só desexan poñelos en práctica.

Que inclúe esta preparación?

 • Multitude de autoavaliacións de cada tema para realizar un repaso constante e eficaz.
 • Simulacros reais de exame ilimitados que terás sempre á túa disposición.

Temario

Material

Todos os temas foron elaborados e supervisados polos docentes. Se, tras a publicación da convocatoria realízase algún cambio, o alumno recibirá @gratuitamente no seu domicilio os temas incluídos ou modificados. O material está rexistrado e protexido, a súa reprodución, copia ou divulgación por calquera medio será sancionada.

Temario

O temario común está formado por 7 temas.

Tema 1. A Constitución española de 1978: título preliminar, título I, artigo 10, 14, 23, capitulo IV e capítulo V,e título VIII.

Tema 2. O Estatuto de autonomía de Galicia: título I, título II e título III da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía para Galicia.

Tema 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título III, título IV, capítulo Iye capítulo IV, e o título V.

Tema 4. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: título III, título VI, capítulos III e IV, e título VIII.

Tema 5. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: título I, título II, título III e título VIII.

Tema 6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar e título I.

Tema 7. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: título I.

O temario específico que compón este perfil é de 15 temas.

Tema 1. Papel, funcións e tarefas do educador e dá educadora infantil. Principios e normas morais que regulan a actividade profesional do educador e dá educadora infantil.

Tema 2. A organización do espazo, vos materiais e ou tempo como recursos didácticos. Características espaciais dá escola infantil. Vos materiais na práctica educativa. A distribución do tempo.

Tema 3. Ou ingreso do neno e dá meniña non centro infantil. Ou período de adaptación. Ou papel do adulto non proceso de adaptación á escola infantil. A colaboración dúas pais e dás nais neste proceso.

Tema 4. Ou currículo dá educación infantil. A estrutura curricular dá educación infantil. Ou proxecto educativo de centro. Ou proxecto curricular de etapa. A programación de actividades. Elementos dá programación. A presenza dous temas transversais non currículo.

Tema 5. A Lei de normalización lingüística de Galicia: a normalización nos primeiros anos dá escolaridade. A aplicación do modelo na educación infantil.

Tema 6. A Lei galega para a igualdade de homes e mulleres e a Lei de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: implicacións non currículo dá educación infantil. Principios de intervención que impregnan a práctica cotiá nesta etapa.

Tema 7. Ou malos tratos infantís. Definición de malos tratos á infancia. Indicadores de malos tratos infantís. Detección e notificación desde ou ámbito escolar. Ou protocolo de actuación en abusos sexuais a menores.

Tema 8. A regulación dous centros de atención á infancia non Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan vos centros de menores e vos centros de atención á infancia, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 9. A educación infantil dúas nenos e meniñas con necesidades educativas especiais. A importancia dá intervención temperá. A integración na educación infantil. As adaptacións curriculares.

Tema 10. Ou crecemento e desenvolvemento físico do neno e dá meniña de 0 a 3 anos. Ou desenvolvemento cognitivo e lingüístico. Ou desenvolvemento emocional e social. Ou desenvolvemento dá identidade sexual e dous roles de xénero. Alteracións máis frecuentes do desenvolvemento.

Tema 11. Alimentación e nutrición. Necesidades nutricionais desde ou nacemento ata vos tres anos. A transición na alimentación. Trastornos e dificultades na alimentación. Ou desenvolvemento de hábitos para unha alimentación equilibrada.

Tema 12. A organización dá vida cotiá na escola infantil. A adquisición de hábitos de autonomía persoal. Ou control de esfínteres. A adquisición de hábitos de hixiene e limpeza nos nenos e meniñas de 0 a 3 anos. Ou descanso: necesidades e ritmos de sono.

Tema 13. As enfermidades máis frecuentes na primeira infancia. Enfermidades transmisibles. Accidéntesvos infantís. Ou papel do educador e a educadora na prevención dous accidentes infantís. Vos primeiros auxilios.

Tema 14. A importancia do xogo non desenvolvemento infantil. Tipos de xogos. Ou xogo como recurso didáctico. A intervención do educador e a educadora non xogo infantil.

Tema 15. A participación dúas pais e dás nais na escola infantil. A interacción coas familias. As entrevistas cos pais e coas nais. As reunións xerais e grupais. A acción titorial.

Prueba Gratuita e Importe

Prueba Gratuita

Se desexas ver un exemplo da metodoloxía que seguimos poderás acceder ao período de proba gratuíto de 7 días a través da seguinte ligazón: https://www.integraoposiciones.com/solicitar-semana-de-proba/ e seleccionar a categoría de “Técnico Especialista en Xardín de Infancia Xunta de Galicia”.

Importe

Preparación Completa

Só se abrirá un grupo de preparación e, unha vez completo establecerase unha lista de reserva por orde de inscrición.

Importe de matrícula: 60€.

Importe: 90€/ mes (durante 6 meses)

Unha vez finalizada a preparación completa o importe que se abonará ao mes para continuar co acceso a todos os recursos da aula virtual e manterche en contacto para as titorías a través de mensaxes ao profesor co equipo docente será de 30€/mes.

Preparación solo Test

Importe: 30€/mes

Cancelación Preparación

Poderás cancelar a túa subscrición á preparación en calquera momento, só é necesario que poidas avisarnos antes do día 1 do seguinte mes para que poida entrar no teu lugar outra persoa que se atope na lista de reserva. Para cancelala, podes dirixirche á túa área persoal no expediente ou contactar co departamento de administración que se encargará de tramitala no momento que a solicites.

Solicitar Información

Para información más detallada acerca de la preparación puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al teléfono 926163310 o rellenando el siguiente formulario: