Tecnico Superior Educación Infantil Xunta Galicia

Obtén a túa praza de Técnico Superior en Educación Infantil preparándote ao teu ritmo cos mellores profesionais. Prepárate desde calquera lugar coa nosa metodoloxía 100% en liña. Programa de estudos actualizado elaborado persoalmente polos nosos profesores expertos enviado impreso á túa casa, acceso á aula virtual con material adicional, autoavaliacións por temas e simulacros de exames interactivos. Todo o que necesitas para garantir o mellor resultado da túa preparación.

Limpiar

Descrición do Perfil

O perfil do Técnico/a Superior de Educación Infantil é un profesional moi demandado na actualidade. No noso país déuselle especial importancia á Educación Infantil xa que a primeira infancia constitúe a etapa fundamental para o desenvolvemento dos nenos e das nenas, especialmente desde o seu nacemento ata os 3 anos de idade.

Dende os inicios desta educación considerouse ás escolas infantís como espazos de corrección de desigualdades sociais e tamén educativas. En Galicia, os antigos Centros de Atención á Infancia, provenientes de Benestar Social, e anteriormente as garderías laborais, que floreceron dende a iniciativa social, trataron sempre de incidir na prevención destas desigualdades, independentemente do modelo asistencial ou educativo, xa superados.

¿Ante estas desigualdades que pode facer a Escola Infantil? Vivimos nunha sociedade cada vez máis individualista e atarefada, sen tempo para o importante. Pero a escola infantil debe ter unha misión, un labor para o importante, os nenos, as nenas e as súas familias; debe ser un lugar de acollida, de integración, un lugar educativo e, á vez, transmisor de boa educación.

Para moitas familias, a escola infantil é o primeiro momento de interacción familiar co fillo, o primeiro espazo para expresar as dificultades, para contar o que todos os pais e nais pasan en relación cos seus fillos e fillas algunha vez. A dirección do centro, os educadores e educadoras, o persoal de cociña e de limpeza, toda a escola convértese en expertos para os pais, en referentes educativos, por tratarse de persoas que habitualmente traballan ou tratan con nenos como os seus.

Por este motivo, a resposta da escola debe ser unha coidadosa planificación da acollida, do encontro, do acompañamento e do asesoramento.

Trasladar algúns principios básicos da educación, como o amor e o diálogo entre os pais e nais, o amor e respecto ao neno e á nena como persoa, a liberdade de movemento, o valor de alcanzar a autonomía, a necesidade de normas e límites claros, será a base dun desenvolvemento equilibrado. A linguaxe clara, directo, comprensivo, exemplificativo, debe ser o eixo que faga á mensaxe crible e transformador.

E para facer isto na escola, é necesario a presenza do Técnico ou Técnica Superior de Educación Infantil para favorecer o desenvolvemento integral do neno e da nena de 0 a 6 anos.

Oposición

Características

 • Oposición: Técnico/a Superior de Educación Infantil
 • Organismo: Xunta de Galicia
 • Tipo de Persoal: Grupo III persoal laboral
 • Prazas: 124 prazas libres (OEP 2021 + OEP 2022)
 • Sistema de Selección: Oposición (100%).
 • ¿Que estudos debes ter?: Técnico/a Superior en Educación Infantil.
 • Inscripción: Abierta hasta el 26 de Febrero
 • Comienzo de la preparación: Tendrá una duración de 9 meses.

Sistema de Selección

Las pruebas de la oposición consistirán en la superación de los siguientes ejercicios, todos ellos eliminatorios y obligatorios.

Fase de Oposición. Proba Teórica

Primer Ejercicio

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 140 preguntas tipo test que se dividirá en dos partes: una de contenido teórico y otra de contenido práctico.

a) La primera parte del ejercicio consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contenido teórico de 90 preguntas tipo test, de las que 25 corresponderán a la parte general del programa y 65 a la parte específica, más 5 preguntas de reserva, de las cuales 1 corresponderá a la parte general del programa y 4 a la parte específica y que sustituirán a las preguntas anuladas de cada parte por su orden.

*Las personas aspirantes del turno de promoción interna estarán exentas de contestar a las preguntas de la parte general del programa, por lo que contestarán únicamente a las 65 preguntas de la parte específica y a las correspondientes preguntas de reserva.

b) En la segunda parte, las personas aspirantes deberán resolver por escrito dos supuestos de carácter práctico relacionados con las materias que figuran en la parte específica del programa, con un total de 50 preguntas tipo test, con 25 preguntas cada uno de los supuestos.

Cada supuesto del ejercicio dispondrá de 3 preguntas de reserva.

En los supuestos a) y b) las preguntas tendrán 4 respuestas alternativas propuestas por el tribunal, de las cuales solo una será la correcta.

Cada respuesta incorrecta descontará un cuarto de una pregunta correcta. Las preguntas no contestadas no penalizan ni reciben puntuación. Las preguntas adicionales de reserva serán valoradas solo en caso de que se anule alguna de las preguntas del ejercicio.

El tribunal procurará que el número de preguntas guarde la debida proporción con el número y contenido de los temas que integran el programa. En la elaboración de las preguntas del presente ejercicio se respetará el orden establecido en los párrafos anteriores.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 200 minutos.

Al final de la prueba cada aspirante podrá obtener copia de sus respuestas. En el plazo de las 24 horas siguientes se publicará el contenido del ejercicio y las respuestas correctas en el portal web corporativo xunta.gal/funcion-publica

El ejercicio se calificará de 0 a 100 puntos y para superarlo será necesario obtener un mínimo de 50 puntos.

Segundo ejercicio

Estarán exentas de realizar este ejercicio las personas aspirantes que acrediten que poseían el día de la finalización del plazo de presentación de instancias en este proceso, el Celga 4 o el título equivalente debidamente homologado de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Orden de 16 de julio de 2007, por la que se regulan los certificados oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento de la lengua gallega (DOG núm. 146, de 30 de julio), modificada por la Orden de 10 de febrero de 2014 (DOG núm. 34, de 19 de febrero).

El segundo ejercicio constará de dos pruebas:

Primera prueba: consistirá en la traducción de un texto del castellano para el gallego elegido por sorteo de entre dos textos propuestos por el tribunal.

Segunda prueba: consistirá en la traducción de un texto del gallego para el castellano, elegido por sorteo de entre dos textos propuestos por el tribunal.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 60 minutos.

Requisitos

Acceso Libre

 • Edad: tener hechos los dieciséis años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Nacionalidad:
 1. Tener la nacionalidad española.
 2. Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea.
 3. Ser nacional de algún Estado en que, en virtud de los tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de personas trabajadoras.
 4. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.
 • Titulación: estar en posesión o en condición de obtener el título de técnico/a superior en educación infantil o equivalente.
 • Capacidad funcional: poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
 • Habilitación: no haber sido separada/o, ni despedida/o, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en la situación de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial.
 • Además de los requisitos anteriores, las personas aspirantes que se presenten por la cuota de reserva de discapacidad, tendrán que tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación y mantenerlo hasta el momento de la toma de posesión como personal funcionario de carrera.
 • No podrán participar en el proceso selectivo el personal funcionario de carrera que ya pertenece a la especialidad objeto de esta convocatoria.

 

Docentes

Iria Estevez Maneiro

Persoal laboral indefinido da Xunta de Galicia. Mestra de Educación Infantil, Técnico Superior en Educación Infantil. Dende o ano 2008 , traballando  no primeiro Ciclo de Educación Infantil en Escolas Infantís da Rede Galega de Escolas infantís da Xunta de Galicia. Realizou as funcións de dirección de Escola Infantil durante máis de 8 anos. Actualmente, está traballando na Escola infantil de Marín como mestra e titora da aula de 0-1 anos.

Jorge Perabad Lozano

Funcionario de Carreira. Profesor de Formación Profesional da especialidade de Servizos á Comunidade. Graduado en Traballo Social. Actualmente, está a traballar no IES ATENEA en Ciudade Real impartindo docencia en:

 • Ciclo de Grao Superior de Educación Infantil
 • Ciclo de Grao Superior de Promoción de Igualdade de Xénero

Experiencia profesional como docente durante cinco anos na Xunta de Comunidades de Castela a Mancha e en Andalucía.

Marga Minguez

Técnico Superior en Educación Infantil do Padroado Municipal de Escolas Infantís de Albacete, con praza fixa como persoal laboral das Escolas Infantís da Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Graduada en Maxisterio de Educación Infantil, con experiencia profesional durante varios anos en educación non formal e durante os últimos 10 anos en diversas escolas públicas, tanto municipais como da Xunta de Comunidades de Castela A Mancha.

Teresa de Tena

Docente en Ciclo Formativo de Grao Superior de Educación Infantil e de Servizos Socioculturais e á Comunidade desde hai máis de 20 anos. Titora de Prácticas (FTC). Titora de Proxectos de Atención á Infancia.

Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Salamanca.

Paula Ruiz

Profesora de educación infantil. Funcionario Interino desde 2020 no posto de educadora infantil nas Galias Azuis. No ano 2023 aprobáronse dous procesos selectivos de Técnico Facultativo de Educación Infantil C1 (número 45 á espera de presentación da fase de méritos) e A2 (confirmación de praza).

Carlos Sánchez

Graduado en Dereito e experto en dereito público. Ampla experiencia na preparación de opositores.

Metodología

Para lograr os mellores resultados, seguimos unha planificación estruturada e rigorosa que asegure continuidade no estudo do alumno e afianzamento dos contidos. Traballarase cunha metodoloxía activa e participativa que facilite a interacción, fomente a responsabilidade sobre a aprendizaxe, asegure a motivación, favoreza a modificación ou adquisición de novas actitudes, posibilite o desenvolvemento de habilidades e potencie a avaliación como un proceso de retroalimentación continua.

A principios de cada mes, recibirás o temario impreso correspondente a esa mensualidade no teu domicilio. Á súa vez, dispós de clases en directo todas as semanas de 3 horas de duración e, en caso de non poder asistir estas clases sempre permanecen gravadas para a súa posterior visualización ou repaso de contidos. Durante toda a preparación estará dispoñible a aula virtual, onde atoparás as diapositivas de todos os temas, auto avaliacións ilimitadas de cada tema, así como o material complementario e os simulacros reais de exame ilimitados para afianzar os contidos estudados ata o momento. Tamén dispós de titorías a través da aula virtual para que poidas manter o contacto directo co equipo docente.

Preparación completa

A modalidade de preparación completa asenta as bases de toda a formación xa que inclúe o temario impreso desenvolvido polos nosos/as docentes no teu domicilio e acceso á aula virtual para poder seguir as clases semanais e dispoñer de todos os recursos necesarios.

Que inclúe esta preparación?

 • Acceso á aula virtual
 • Temario elaborado persoalmente polo equipo docente que se enviará impreso ao teu domicilio sempre a principios de cada mes.
 • Multitude de auto avaliacións de cada tema para realizar un repaso constante e eficaz.
 • Simulacros reais de exame ilimitados que terás sempre á túa disposición.
 • Clases explicativas e dinámicas de 3 horas todas as semanas que permanecen gravadas durante toda a preparación.
 • Diapositivas cos apartados máis relevantes de cada un dos temas.
 • Titorías individuais semanais.
 • Asesoramento e Seguimento no estudo polo noso psicólogo orientador.
 • Actualizacións periódicas.
 • Material Complementario que cada mes o docente entregará como complemento ao temario e apoio aos contidos.

Material y Temario

Material

Todos os temas foron elaborados e supervisados polos docentes. O material está rexistrado e protexido, a súa reprodución, copia ou divulgación por calquera medio será sancionada.

Temario

O temario común está formado por 7 temas.

Tema 1. A Constitución española de 1978: título preliminar, título I, artigo 10, 14, 23, capitulo IV e capítulo V,e título VIII.

Tema 2. O Estatuto de autonomía de Galicia: título I, título II e título III da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía para Galicia.

Tema 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título III, título IV, capítulo Iye capítulo IV, e o título V.

Tema 4. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: título III, título VI, capítulos III e IV, e título VIII.

Tema 5. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: título I, título II, título III e título VIII.

Tema 6. Lei 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia: título preliminar, título I, título II: capítulos I, II, III, IV, V e XI.

Tema 7. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: título I.

 

O temario específico que compón este perfil é de 15 temas.

Tema 1. Papel, funcións e tarefas do educador e dá educadora infantil. Principios e normas morais que regulan a actividade profesional do educador e dá educadora infantil.

Tema 2. A organización do espazo, vos materiais e ou tempo como recursos didácticos. Características espaciais dá escola infantil. Vos materiais na práctica educativa. A distribución do tempo.

Tema 3. Ou ingreso do neno e dá meniña non centro infantil. Ou período de adaptación. Ou papel do adulto non proceso de adaptación á escola infantil. A colaboración dúas pais e dás nais neste proceso.

Tema 4. Ou currículo dá educación infantil. A estrutura curricular dá educación infantil. Ou proxecto educativo de centro. Ou proxecto curricular de etapa. A programación de actividades. Elementos dá programación. A presenza dous temas transversais non currículo.

Tema 5. A Lei de normalización lingüística de Galicia: a normalización nos primeiros anos dá escolaridade. A aplicación do modelo na educación infantil.

Tema 6. A Lei galega para a igualdade de homes e mulleres e a Lei de medidas de protección integral contra a violencia de xénero: implicacións non currículo dá educación infantil. Principios de intervención que impregnan a práctica cotiá nesta etapa.

Tema 7. Ou malos tratos infantís. Definición de malos tratos á infancia. Indicadores de malos tratos infantís. Detección e notificación desde ou ámbito escolar. Ou protocolo de actuación en abusos sexuais a menores.

Tema 8. A regulación dous centros de atención á infancia non Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan vos centros de menores e vos centros de atención á infancia, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 9. A educación infantil dúas nenos e meniñas con necesidades educativas especiais. A importancia dá intervención temperá. A integración na educación infantil. As adaptacións curriculares.

Tema 10. Ou crecemento e desenvolvemento físico do neno e dá meniña de 0 a 3 anos. Ou desenvolvemento cognitivo e lingüístico. Ou desenvolvemento emocional e social. Ou desenvolvemento dá identidade sexual e dous roles de xénero. Alteracións máis frecuentes do desenvolvemento.

Tema 11. Alimentación e nutrición. Necesidades nutricionais desde ou nacemento ata vos tres anos. A transición na alimentación. Trastornos e dificultades na alimentación. Ou desenvolvemento de hábitos para unha alimentación equilibrada.

Tema 12. A organización dá vida cotiá na escola infantil. A adquisición de hábitos de autonomía persoal. Ou control de esfínteres. A adquisición de hábitos de hixiene e limpeza nos nenos e meniñas de 0 a 3 anos. Ou descanso: necesidades e ritmos de sono.

Tema 13. As enfermidades máis frecuentes na primeira infancia. Enfermidades transmisibles. Accidéntesvos infantís. Ou papel do educador e a educadora na prevención dous accidentes infantís. Vos primeiros auxilios.

Tema 14. A importancia do xogo non desenvolvemento infantil. Tipos de xogos. Ou xogo como recurso didáctico. A intervención do educador e a educadora non xogo infantil.

Tema 15. A participación dúas pais e dás nais na escola infantil. A interacción coas familias. As entrevistas cos pais e coas nais. As reunións xerais e grupais. A acción titorial.

 

Prueba Gratuita e Importe

Prueba Gratuita

Se desexas ver un exemplo da metodoloxía que seguimos poderás acceder ao período de proba gratuíto de 7 días a través da seguinte ligazón: https://www.integraoposiciones.com/solicitar-semana-de-prueba/ e seleccionar a categoría de “Técnico Especialista en Xardín de Infancia Xunta de Galicia”.

Importe

Preparación Completa

Só se abrirá un grupo de preparación e, unha vez completo establecerase unha lista de reserva por orde de inscrición.

Importe de matrícula: 50€.

Importe: 80€/ mes (durante 6 meses)

Unha vez finalizada a preparación completa o importe que se abonará ao mes para continuar co acceso a todos os recursos da aula virtual e manterche en contacto para as titorías a través de mensaxes ao profesor co equipo docente será de 30€/mes.

Cancelación Preparación

Poderás cancelar a túa subscrición á preparación en calquera momento, só é necesario que poidas avisarnos antes do día 1 do seguinte mes para que poida entrar no teu lugar outra persoa que se atope na lista de reserva. Para cancelala, podes dirixirche á túa área persoal no expediente ou contactar co departamento de administración que se encargará de tramitala no momento que a solicites.

Solicitar Información

Para información más detallada acerca de la preparación puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al teléfono 926163310 o rellenando el siguiente formulario: